600 دشت کشور گرفتار مشکل دریاچه ارومیه است

دبیر خانه کشاورز گفت: بیش از 600 دشت کشور گرفتار مشکل دریاچه ارومیه است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: افکار - 1 سال پیش