500 میلیارد تومان اوراق مشارکت،راهگشای خط 2 قطار شهری

مجری خط دوم قطار شهری اصفهان گفت:برای امسال 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروختیم و امیدواریم با مشکل مالی روبه رو نباشیم.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش