5 میلیارد تومان اعتبار به ورزش استان بوشهر تخصیص یافت

ادامه مطلب

view:46 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش