35 پروانه استاندارد واحد‌های تولیدی استان کرمان به‌حالت تعلیق درآمد

مدیرکل استاندارد کرمان گفت: از ابتدای امسال 30 پروانه استاندارد واحدهای تولیدی استان کرمان به صورت تعلیق و 35 پروانه استاندارد به دلیل عدم رعایت موازین استاندارد، ابطال شده است.

ادامه مطلب

view:129 منبع: تسنیم - 1 سال پیش