گناهی که پستی را سرایت می دهد!؟

مشکل و گناهی که هنوز نمی دانیم از جامعه به مسئولان سرایت کرده یا بر عکس ، ولی هر چه که هست، همه به آن آغشته شده و با آن درگیر هستیم.

ادامه مطلب

view:12 منبع: تیتر 1 - 2 سال پیش