گزینش بهتری در ترجمه داشته باشیم باید تولید فکر کنیم

مهدی افشار گفت: مخالف این نیستم که کتاب های ترجمه را بخوانیم، بلکه می گویم گزینش بهتری در ترجمه داشته باشیم.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش