گزارش تمرین اروگوئه: کاوانی بازی خواهد کرد؟

تمام نگرانی اردوی اروگوئه از شب گذشته تا به امروز صبح تنها یک چیز بوده: آیا کاوانی می‌تواند بازی کند؟

ادامه مطلب

view:2 منبع: ورزش ۳ - 1 هفته پیش