کوچولوهایی که روی دوش بابا ورزشکار می شوند طنز صوتی

این روزها برخی پدران ورزشکار برای آنکه بتوانند فرزندان خود را هم ورزشکار کنند مجبور هستند آنها را بر دوش گرفته و با خود به سر تمرین ببرند وتا بین آنان و ورزش ساییدگی بوجود بیاید.

ادامه مطلب

view:44 منبع: تیتر 1 - 10 ماه پیش