کشورهای اسلامی «ساف» را مورد حمایت مالی قرار دهند

سازمان آزادیبخش فلسطین از کشورهای اسلامی خواست که ساف را مورد حمایت مالی قرار دهند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: فردا - 9 ماه پیش