کشاورزی که 25 سال با "نارنجک" گردو شکست!

یک کشاورز چینی نمی‌دانست "چکش"ی که به مدت 25 سال برای شکستن گردو از آن استفاده می کرده، یک نارنجک بوده است.

ادامه مطلب

view:117 منبع: افکار - 1 سال پیش