کسری سالانه یک میلیارد و 550 متر مکعبی آب در خراسان رضوی

کل منابع آبی خراسان رضوی ،چهار میلیارد و 450 میلیون مترمکعب در سال و میزان مصرف سالانه استان شش میلیارد مترمکعب آب است.

ادامه مطلب

view:16 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش