کتک کاری درتمرین پرسپولیس سرطارمی پلیس واردشد

اواخر تمرین روی سکوهای شهید کاظمی بین تعدادی از هواداران پرسپولیس درگیری شکل گرفت به طوری که بازیکنان هم تمرین را رها کردند و در انتظار پایان سروصدا و خوابیدن این نزاع بین هواداران بودند

ادامه مطلب

view:77 منبع: تابناک - 11 ماه پیش