کتاب عناصر ساختار طرح:اصول رنگ

در اغلب موارد، انتخاب رنگ‌ها برای طراحی، بیشتر توسط پیام و اهداف مخاطبان شناسایی می‌شود و در برخی موارد، مُدهای فصلی و پیش‌بینی‌ رنگی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

ادامه مطلب

view:73 منبع: الف - 2 سال پیش