کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان: سياست جمهوري آذربايجان بطور غيرمستقيم عليه منافع روسيه سوق يافته است

شاهين جعفرلي، کارشناس سياسي افزايش شمار نظاميان جمهوري آذربايجان را در ترکيب نيروهاي « عمليات قاطعانه» ناتو در افغانستان، پيام باکو به آمريکا و روسيه مبني بر ترجيح دادن ناتو و خودداري از همگرايي با ساختار هاي تحت رهبري روسيه ارزيابي کرد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: آران نیوز - 10 ماه پیش