کارت معامله‌ای به نام «ایران» برای طرف‌های مذاکراتى زمان تجدید نظر در رابطه با فرانسه نرسیده است؟

پاریس همواره ایران را به عنوان یک کارت برای معامله با سایر طرف‌های مذاکراتی خود نشان داده است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش