چطور 90% کارهایمان را قبل از ظهر تمام کنیم؟

تنها چیزی که باعث کمبود وقت تان میشود، عدم صحیح برنامه ریزی و عدم اجرای الگوریتم 90% است.

ادامه مطلب

view:51 منبع: تعامل - 1 سال پیش