چرا نطق محمود صادقی مهم بود؟

«اگر در فضای دیگری گفته می شد و عکس العملی از جانب مردم نداشت، اصلا واکنشی به آن صورت نمی گرفت و از کنارش می گذشتند مانند خیلی صحبت های دیگر. این عکس العمل ها به این خاطر بوده است که سخن به موقع، سنجیده و متناسب با محتوا بوده است. مردم سالهاست که عملکرد شورای نگهبان در نظارت استصوابی را توهین به خود می دانند.»

ادامه مطلب

view:29 منبع: فرارو - 10 ماه پیش