چرا طرح اکران افطار تا سحر موفق نبود؟

لزوم برنامه ریزی در طول سال برای اجرای مناسب طرح اکران افطار تا سحر ،موفقیت این طرح را ضمانت خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش