چرایی فقدان تحرک رسانه‌ای مثبت در کشور

انفعال، ضعف تحرک و عملکرد دولت رابطه‌ای معنادار با مواد خام رسانه‌ها (‌اخبار) دارد، به طوری که با تکرار و تراکم وعده‌ها و غلبه آن بر اقدام و تحرک مثبت، ناگزیر موجب گسیل و برتری عددی داده‌ها و اخبار منفی بر اخبار خوب و مثبت شده و عاملی بر تزریق و انتشار عوارض ناشی از آن منجمله افزایش آسیب‌های فراگیر اجتماعی و ناامیدی می‌شود.

ادامه مطلب

view:34 منبع: پارس - 10 ماه پیش