پیوست فرهنگی قطعه گم شده فضای مجازی خاموشی چراغ امنیت فرهنگی کشور

در کنار کارشناسان، خانواده ها نیز بر پیامدهای منفی ناشی از عدم استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را فریاد می زنند و حق به جانب از مسئولان می خواهند این فضا را کنترل کنند.

ادامه مطلب

view:134 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش