پیشگیری از پوکی استخوان در منطقه با همکاری ایران

وزیر بهداشت، گفت: امیدواریم بتوانیم از بیماری پوکی استخوان و عوارض آن بر جمعیت کشور که به سمت سالمندی پیش می رود، پیشگیری کنیم.

ادامه مطلب

view:147 منبع: تعامل - 1 سال پیش