پیام هشدار یونکر برای ترامپ

رئیس کمیسیون اروپا پیش از راهی شدن به سمت واشنگتن برای منصرف کرن ترامپ از جنگ تجاری، از سیاست ترامپ برای یارگیری از میان اعضای اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که این کار محکوم به شکست است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: فردا - 4 ماه پیش