پوکر و قماربازی مجازی فضایی که جیب جوانان را خالی می‌کند

توسعه و گستره فضای مجازی با همه مزایا و محاسنی که در پی دارد،حامل مضرات متعددی نیز است، آسیب هایی که بخشی از آن در قمارخانه های مجازی ظهور و بروز می یابد.

ادامه مطلب

view:163 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش