پوشش تحصیلی قابل قبول مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جاری

ریيس سازمان مدارس غيردولتی، توسعه مشاركت های مردمی و خانواده از پوشش مناسب مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جاری خبر داد.

ادامه مطلب

view:105 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش