پلمپ واحد صنفی در روستای شول زرقان

مرغ فروشی روستای شول زرقان به علت رعایت نکردن اصول بهداشتی پلمپ و تعطیل شد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش