پزشکان تا حد ممکن داروهای داخلی تجویزکنند کیفیت مناسب برخی داروهای داخلی ثابت شده است

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: نمی توان پزشک را مجبور به تجویز داروهای ایرانی دربرخی بیماری ها کرد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش