پرشیای صفر و هزار ایراد

فروش خودروهای صفر سراسر ایراد یکی از مشکلات مهم مردم با شرکت های خودروسازی است که متأسفانه هنوز راه چاره ای برای آنها پیدا نشده است.

ادامه مطلب

view:57 منبع: 598 - 1 سال پیش