پرداخت بیش از یک ‌میلیارد تومان به مستمری‌ بگیران

رئیس شعبه تامین اجتماعی سامن ملایراز پرداخت بیش از یک‌ میلیارد تومان مستمری به مستمری ‌بگیران خبر داد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش