پتانسيل عظيم سياسی كه ذره‌ ذره آب می‌شود!

انقلاب اسلامی ایران بر اساس خواسته های مردم پا به عرصه گذاشت. در این بین از ابتدای نهضت، جریان هایی بوده اند که بر همین رویکرد و اصول پیش رفتند و به سعادت رسیدند ولی برخی از گروه ها و رده‌هاي سیاسی نيز حضور داشتند که در ابتدای انقلاب همگام با نظام و همزبان با مردم بودند ولی در ادامه برای خودخواهی های سیاسی و منافع درون جناحی به ناکجا آباد رفتند امروز خبری از آنها نیست.

ادامه مطلب

view:76 منبع: برترین ها - 1 سال پیش