پایان بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در دانشگاه شهرکرد پایان یافت.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش