پایان بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در دانشگاه شهرکرد پایان یافت.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش