پاسخ دادن به شک و ظن به سوال های شرعی در حوزه پزشکی تبعاتی در پی دارد

مدیر گروه احکام مرکز ملی پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی قم، گفت: روحانیون مستقر در بیمارستان ها باید با قاطعیت و تسلط به سوالات شرعی مردم در حوزه پزشکی، پاسخ بدهند.

ادامه مطلب

view:8 منبع: دانا - 1 هفته پیش