ویزیت گروهی بیماران در قم!

قم فردا: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم اظهار داشت: در حالت استاندارد برای پزشکان عمومی ۱۵ دقیقه و برای پزشکان متخصص ۲۰ دقیقه برای هر بیمار زمان معاینه در نظر گرفته شده است، اما هنوز فرهنگ جامعه ما این مسئله را نپذیرفته است، گاهی حتی بیماران به این مدت زمانی که بیمار قبلی نزد پزشک برای معاینه حضور داشته معترض می شوند.

ادامه مطلب

view:71 منبع: قم فردا - 1 سال پیش