وقتی بعد از چهل سال نمی توانیم یک بودجه عملیاتی بنویسم!

اگر بنا به گفته شخص رئیس جمهور بپذیریم که دولت روحانی،دولت ژنرال هاست و قریب به اتفاق وزرای دولت در این چهل سال بالاترین مناصب دولتی و حاکمیتی در اختیارشان بوده است،متوجه می شویم که عصاره چهل سال مدیران ایرانی،قادر به نوشتن یک بودجه عملیاتی نیستند!چاره چیست؟دست روی دست بگذاریم و همچنان ناکارآمد پیش برویم تا چه پیش آید؟

ادامه مطلب

view:73 منبع: تابناک - 9 ماه پیش