وضعیت عمومی اقتصاد کشور خوب نیست سطح قوا آنقدر نازل نیست که برای وزرا معامله شود

رئیس مجلس گفت: در آزادی اقتصادی در منطقه از بین 22 کشور رتبه 22 و در جهان رتبه 174 را داریم و در نرخ بیکاری هم در منطقه از بین 10 کشور رتبه 9 و در جهان رتبه 90 را داریم.

ادامه مطلب

view:71 منبع: فارس - 1 سال پیش