وزیرخارجه لبنان نسبت به توطئه جایگزین کردن تروریست ها بجای مردم دربرخی کشورها هشدارداد

ترابر نیوز: « جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان با تاکید به اینکه سرنوشت کشورها و دولت ها را تنها مردم باید رقم بزنند، نسبت به توطئه خالی ساختن برخی کشورهای منطقه از مردم آنها وجایگزین کردن عناصر تروریست هشدار داد.

ادامه مطلب

view:151 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش