وزير خارجه آلمان بعد از كميسون مشترك برجام: اتحاديه اروپا نمي‌تواند خسارت خروج شركت ها از ايران را جبران كند تمام طرف ها بر لزوم اجراي برجام تاكيد كردند

وزیر خارجه آلمان گفت: اتحادیه اروپا نمی‌تواند تمام خسارات ناشی از خروج شرکت‌ها از ایران را به طور کامل جبران کند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: نامه نیوز - 4 ماه پیش