وزارت خارجه در مذاکرات توجه ویژه به منافع ملی داشته باشند

امام جمعه زاهدان گفت: وزارت خارجه باید با تمام وجود در مذاکرات توجه ویژه به منافع ملی داشته باشند، دولت مردان باید سرعت و دقت کار را مورد توجه قرار دهند، زیرا عرصه اقتصادی شبیه جنگ نظامی است و فرصت آزمون خطا نداریم.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش