وزارت بهداشت: بیمه‌ها پول مصدومین ترافیکی را نمی‌دهند

مدیر بودجه اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز مصدومین ترافیکی، گفت: بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های مصدومین ترافیکی به وزارت بهداشت سر باز می‌زنند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فردا - 8 ماه پیش