وزارت ارشاد بگوید به چه دلیل از چاپ دوم کتاب «نقدی علمی بر سند ۲۰۳۰» جلوگیری کرده است؟! برخی گمان نمی کردند این کتاب با چنین استقبالی روبرو شود

دانشجو

ادامه مطلب

view:30 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش