ورود معاون دادستان تهران به پرونده برخورد دو قطار

ترابر نیوز: قاضی آسیابی گفت: به قاضی شهریاری معاون دادستان تهران در رابطه با انتقال و تدفین پیکر جانباختگان برخورد دو قطار اعطای نیابت صورت گرفته است.

ادامه مطلب

view:75 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش