والیبال زنجان در مسیر پیشرفت

رئیس هیات والیبال استان اهداف کوتاه مدت را شامل تحقیق و بررسی و آسیب شناسی ، تعریف ساختار سازمانی و تشکیل کمیته ها و ارتباط با اداره کل ورزش و فدراسیون والیبال برشمرد و گفت: در اهداف بلندمدت چگونگی جلب حامی مالی برای والیبال و حضور در لیگ کشوری و ورود به تیم های ملی و در در نظر گرفتن شرایط کنونی والیبال زنجان را در برنامه داریم.

ادامه مطلب

view:54 منبع: خبر انلاین - 9 ماه پیش