هوادار فوتبالی که دنبال قرص است تا دوباره متعصب شود

یک هوادار متعصب فوتبال به دکتر مراجعه می کند و از او قرص هایی می خواهد که دوباره تعصبش را به او بازگرداند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش