هنر روح جامعه است

استاد شهیر اصفهانی گفت:هنر روح جامعه است و باید هنرمندان بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش