هر محله برای نوسازی، به ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تمام بخش ها خود را ملزم به اجرای برنامه نوسازی بافت شهری نمی‌دانند

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش