نیروهای امنیتی توجه داشته باشند چه کسانی از داخل به دشمن چراغ سبز نشان می دهند افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند برخی محارب و برخی مفسد فی‌الارض ‌اند

نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات و سپاه باید توجه داشته باشند که چه کسانی از داخل به دشمن چراغ سبز نشان می دهند. کسانی که با دشمن همکاری میکنند برخی محاربند و برخی مفسد فی الارضند و باید اقدامات آنها به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: انتخاب - 1 سال پیش