نوروز ثبت جهانی شد

پرونده چند ملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد.

ادامه مطلب

view:143 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش