نشست "حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب"

دولتهای مختلف امروز با یکجانبه گرایی آمریکا مخالفت می کنند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش