نجات بیش از 500 غریق دریای مازندران

بیشترین نجات یافتگان امواج دریا آقایان بودند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش