میزان بارندگی در مهاباد نسبت به پارسال تغییری نکرده است

میزان بارندگی در مهاباد با پارسال برابر بوده و تغییری نکرده است.

ادامه مطلب

view:52 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش