میزان بارندگی در مهاباد نسبت به پارسال تغییری نکرده است

میزان بارندگی در مهاباد با پارسال برابر بوده و تغییری نکرده است.

ادامه مطلب

view:48 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش