میزان بارندگی در مهاباد نسبت به پارسال تغییری نکرده است

میزان بارندگی در مهاباد با پارسال برابر بوده و تغییری نکرده است.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش