موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است خراسان رکورددار پهلوان صاحب بازوبند

رئیس فدراسیون کشتی گفت: به طور کامل مشخص شده است که فشارها به ایران برای تعلیق ورزش سیاسی است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: فارس - 1 هفته پیش